Kimyasal Maruziyet Risk Değerlendirmesi

US Akademi olarak özel bir yetkinlik ve tecrübe isteyen Kimyasal Maruziyet Risk Değerlendirmelerinizi mevzuat ve standartların gerekliğine uygun olarak COSHH-ILO yöntemiyle İş Güvenliği Uzmanı ve Kimyasal Değerlendirme Uzmanlarımız ile gerçekleştiriyoruz.

Kimyasal Maruziyet Risk Değerlendirmesi Nedir?

İşyerlerinde bulunan kimyasalların sağlık ve güvenliğe dair etki ve önlemlerinin belirlenmesiyle çalışanların kimyasal maruziyetlerini engellemeyi veya en aza indirmeyi amaçlayan çalışmadır.

Yasal Gereklilik

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununda işverenin yükümlülükleri arasında, işyeri veya işyerleri için risk değerlendirmesi yapılma zorunluluğu bulunmaktadır.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’nde ise risk değerlendirme çalışmaları sırasında toplanan bilgi ve veriler ışığında belirlenen risklerin; işletmenin faaliyetine ilişkin özellikleri, işyerindeki tehlike veya risklerin nitelikleri ve işyerinin kısıtları gibi faktörler ya da ulusal veya uluslararası standartlar esas alınarak seçilen yöntemlerden biri veya birkaçı bir arada kullanılarak analiz edilmesi gerekliliği belirtilmektedir.

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğine göre; İşveren, işyerinde tehlikeli kimyasal madde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve tehlikeli kimyasal madde bulunması halinde, çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden olumsuz etkilerini belirlemek üzere, İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür.

COSHH-ILO Yönetimi Nedir?

1998 yılında İngiltere Sağlık ve Güvenlik İdaresi (HSE) mesleki maruziyetin kontrolü amacıyla COSHH geliştirmiştir. Aynı amaçla Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası İş Hijyeni Derneği (IOHA) desteğiyle ICCT sistemini geliştirmiştir. Her iki sistemde Kontrol Bandı Aralığı Yaklaşımı esas alınarak oluşturulmuştur.

COSHH, kimyasalların toksikolojik tehlike sınıflandırması ve maruziyet değerlendirmesi üzerinden bir takım kontrol önerileri sunmaktadır. Kimyasal maruziyet risklerini değerlendirmek ve yönetmek için kontrol bandı tekniğine dayanan kalitatif bir yöntemdir. COSHH-ILO yöntemindeki risk kontrol önlemleri, kontrol hiyerarşisi ilkelerine dayanmaktadır.

COSHH yöntemi 5 aşamadan oluşmaktadır.

  1. Tehlikelerin gruplandırılması
  2. Kullanım miktarının tespit edilmesi
  3. Yayılma eğiliminin belirlenmesi
  4. Risk derecesinin tespit edilmesi
  5. Gerekli kontrol önlemlerine karar verilmesi

Kimyasal maddelere kısa veya uzun süreli maruziyet sonrası oluşabilecek sağlık sorunları ya da meslek hastalıkları işyerlerinde gerekli tedbirler alındığında önlenebilir. Uzman ekibimiz ile kimyasal maruziyet değerlendirmesi yapılarak gerekli önerilerin sunulması, risklerinize uygun kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi uluslararası yöntemlerle tespit edilmektedir.