Ex Ekipmanların Periyodik Kontrolü

Ex Ekipmanların Periyodik Kontrolü (Uygunluk Muayenesi)

Patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar gerek mevzuat gerekse de tasarım standartları gereği sahip oldukları uygunlukları koruyup korumadığının belirlenmesi amacıyla periyodik olarak muayene tabi tutulmalıdır.

US Akademi olarak özel bir yetkinlik ve tecrübe isteyen bu periyodik kontrolleri mevzuat ve standartların gerekliğine uygun olarak gerçekleştiriyoruz.

 

 

 

Patlayıcı Ortamlardaki Ekipmanların Uygunluk Kontrolleri ile ilgili sıklıkla sorulan sorular

Bu kontrolleri yaptırmak zorunlu mu?

Evet zorunludur. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde 7/A’ya göre Patlayıcı ortamda kullanılan iş ekipmanlarının uygunluk kontrolü, iş ekipmanının ilk kurulumu da dâhil olmak üzere ekipmanın türüne göre belirlenen aralıklarla yapılmalıdır.

Ekipmanların topraklama ve elektrik tesisat kontrollerini yaptırıyoruz. Bu yeterli değil mi?

Hayır yeterli değil. Yönetmelik, bu test ve kontrolleri ilave olarak patlayıcı ortamda kullanılan ekipmanların (exproof ekipman) Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmeliğe (yani ATEX direktifine) uygunluğunun kontrolünü de yapılmasını istemektedir.

Ayrıca Yönetmelik ekinde yer alan “Tablo-3: Tesisatların periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri” tablosunda Elektrik tesisatı ve topraklama tesisatı kontrol kriterleri arasında TS EN 60079 serisi standartlar yani patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipman standartları da yer almaktadır.

Bu uygunluk kontrolleri hangi standartlara göre yapılması gerekir?

Ex ekipman uygunluk kontrolleri (muayeneleri) “TS EN 60079-17 Patlayıcı ortamlar – Bölüm 17: Elektrik tesisatlarının muayenesi ve bakımı” ve “TS EN 60079-14 lektrikli cihazlar – Patlayıcı ortamlarda kullanılan – bölüm 14: Elektriksel tesislerin tasarımı, seçimi ve monte edilmesi” standartlarına uygun olarak yapılmalıdır.

Bu standartlara göre uygunluk kontrolü yapabilmek için TS EN 60079 serisinin diğer standartları hakkında da bilgi sahibi olunması gerekir.

Bu uygunluk kontrollerini (muayeneleri) kim yapar?

Yönetmeliğe göre bu uygunluk kontrollerini yapacak kişilerin EKİPNET kalıcı kayıt numarasına sahip olması gerekir. Ayrıca patlayıcı ortamda kullanılan iş ekipmanlarının uygunluk kontrolünün yapılabilmesi için Bakanlıkça ilan edilecek uluslararası geçerliliği bulunan bir sertifikaya sahip olmak veya Bakanlıkça düzenlenecek ileri eğitimde ilgili modülü tamamlamış olmak şartı aranmaktadır. (Bu kısımla ilgili Bakanlık tarafından henüz bir düzenleme yapılmamıştır) US Akademi bu yeterliliklere sahip ekibiyle ex ekipman periyodik kontrollerini yapmakta.

Bu kontroller hangi sıklıkla yapılmalıdır?

Bu konuda Yönetmelikte net bir ifade yer almamaktadır. Yönetmelikte ilgili standardın öngördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile periyodik kontrol için azami süre 1 yıl olarak belirtilmiştir. Yönetmelikte belirtilen ilgili standart olan TS EN 60079-17’ye göre ise sabit ekipmanlar için en fazla 3 yılda bir, hareketli ekipmanlar için ise yılda bir (batarya mahfazaları gibi sık sık açılan mahfazalar için 6 ayda bir) muayene yapılması gerektiği belirtilmektedir.